BOPZ-zaken

Mr. Claartje van Keulen en Mr. Kim Kieft zijn gespecialiseerd in BOPZ-zaken.

De BOPZ staat voor bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Het gaat om zaken waarbij cliënten zijn opgenomen met een rechterlijke machtiging in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wij staan BOPZ-cliënten bij tijdens de zittingen die achtereenvolgens zien op de voortzetting van een inbewaringstelling, een voorlopige machtiging, de voortzetting van de voorlopige machtiging, alsook de voorwaardelijke machtiging.

Uiteraard treden wij ook op in (beklag)procedures.

Daarnaast kunnen wij, wanneer de cliënt dit wenst, een verzoek indienen tot opheffing van de rechterlijke machtiging, dan wel tot (voorwaardelijk)ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis.

U kunt op twee verschillende wijze gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.

Allereerst kunt u op last van de burgemeester met een inbewaringstelling worden opgenomen. Dit betreft een zogenaamde spoedprocedure. De rechter beslist dan binnen drie dagen, nadat u gedwongen bent opgenomen, of de inbewaringstelling al dan niet met 3 weken dient te worden verlengd. Dit doet de rechter tijdens de zitting aan de hand van de door de psychiater opgemaakte geneeskundige verklaring.

Daarnaast beoordeelt de rechter of is voldaan aan de voorwaarden die de wet stelt aan een inbewaringstelling:

  • Er dient sprake te zijn van gevaar voor uzelf, dan wel gevaar voor anderen;
  • Er bestaat een ernstig vermoeden dat het gevaar door een psychiatrische stoornis wordt veroorzaakt;
  • Er is niet alleen sprake van gevaar, maar ook sprake van ‘onmiddellijk dreigend’ gevaar;
  • Dit onmiddellijk dreigende gevaar kan enkel en alleen worden afgewend door een opname in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • Er is geen sprake van bereidheid om uzelf vrijwillig te laten opnemen.

Daarnaast kunt u ook met een rechterlijke machtiging (hierna: RM) worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Met een rechterlijke machtiging kunt u tegen uw wil in een psychiatrisch ziekenhuis worden opgenomen.

De rechter kijkt dan of sprake is van:

  • Gevaar voor uzelf dan wel gevaar voor anderen;
  • Dit gevaar wordt veroorzaak door een psychiatrische stoornis;
  • Het gevaar kan enkel en alleen worden afgewend door een opname in een psychiatrisch ziekenhuis;
  • Er is geen sprake van bereidheid om uzelf vrijwillig te laten opnemen.

De wet kent verschillende rechterlijke machtigingen. Onderstaand treft u deze met toelichting aan.

Voorlopige machtiging

De voorlopige machtiging wordt in beginsel afgegeven voor een half jaar, tenzij de rechter van oordeel is dat de machtiging voor een kortere periode dient te worden afgegeven.

Wanneer u op dat moment nog niet bent opgenomen vindt de zitting bij u thuis plaats.

Wij kunnen u tijdens deze zitting van rechtsbijstand voorzien.

Machtiging tot voortgezet verblijf

Wanneer de voorlopige machtiging wordt verlengd, is sprake van een zogenaamde voortzetting van de voorlopige machtiging.

Deze machtiging kan in beginsel voor 1 jaar worden afgegeven, tenzij u op dat moment reeds 5 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft, in dat geval kan de rechter besluiten de machtiging af te geven voor de duur van 2 jaren.   

Wij kunnen u tijdens deze zitting van rechtsbijstand voorzien.

Voorwaardelijke machtiging

Wanneer u akkoord bent met het behandelplan en de daarin genoemde voorwaarden, kan het psychiatrisch ziekenhuis in samenspraak met u een voorwaardelijke machtiging aanvragen.

In dat geval hoeft u niet langer in een psychiatrisch ziekenhuis te verblijven, op voorwaarden dat u bereid bent de behandelafspraken zoals opgenomen in het behandelplan na te leven. Wanneer u tijdens de looptijd van de voorwaardelijke machtiging besluit u zich niet langer te houden aan de gemaakt behandelafspraken, zal de voorwaardelijke machtiging alsnog worden omgezet in een dwangopname in een psychiatrisch ziekenhuis.

Wij kunnen u, indien u dit wenst, contact opnemen met de behandeld psychiater om te kijken of de voorwaarden zo kunnen worden aangepast dat een dwangopname kan worden voorkomen. Daarnaast kunnen wij u van rechtsbijstand voorzien mocht de voorwaardelijke machtiging ter beoordeling aan de rechter worden voorgelegd.

Lees hier de blog van mr. Claartje van Keulen over de plaatsing van BOPZ-patiënten in een TBS-kliniek.