Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot dienstverlening met Kieft Advocaat of Van Keulen Advocaat, beiden gevestigd te Amsterdam.

 1. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kieft Advocaat of Van Keulen Advocaat (hierna: de opdrachtnemer).
 2. De cliënt is gerechtigd de opdracht te allen tijde schriftelijk op te zeggen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de opdrachtnemer niet binnen een jaar na ontdekking van een omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van de aansprakelijkheid schriftelijk in kennis is gesteld.
 4. De opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat de opdrachtnemer aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 5. De opdrachtnemer is bevoegd haar werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aan te vangen c.q. voort te zetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan (eventueel vermeerderd met 21 % BTW) of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door de opdrachtnemer in redelijkheid worden vastgesteld.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het uurtarief en vermeerderd met de B.T.W., exclusief kantooronkosten, reiskosten en externe kosten. Het risico voor de tijdsduur van de procedure dan wel advisering van opdrachtnemer ligt uitsluitend bij de opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever ontvangt een urenspecificatie van gewerkte uren bij eindafrekening.
 8. Kosten die de opdrachtnemer namens opdrachtgever aan derden voldoet, worden separaat in rekening gebracht.
 9. Afhankelijk van de aard van de zaak en de aard van de te verrichten werkzaamheden heeft de opdrachtnemer het recht om af te wijken van het beginsel ‘declareren op basis van gewerkte uren’.
 10. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, althans binnen zodanige termijn als op de factuur is vermeld, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Opdrachtgever is niet bevoegd op deze facturen enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 11. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 8 dagen, is de opdrachtgever wettelijk in verzuim, op grond waarvan de opdrachtnemer bevoegd is de overeenkomst tot dienstverlening zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, met inachtneming van het bepaalde in de deze algemene voorwaarden.
 12. Telefoongesprekken worden in eenheden van 6 minuten gedeclareerd.
 13. De opdrachtnemer brengt bij ieder te declareren bedrag 6% kantoorkosten in rekening, met dien verstande dat bij einddeclaratie op basis van daadwerkelijk gewerkte uren nooit meer dan 6% kantoorkosten van het totaal gedeclareerde bedrag ter zake honorarium, exclusief BTW, in rekening wordt gebracht.
 14. Extra kosten, zoals griffierechten, koerierskosten, excessieve kopieer-en verzendkosten zullen apart bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 15. De opdrachtnemer ziet erop toe dat gelden die door derden aan opdrachtgever dienen te worden betaald ofwel gelden die door hen tijdens de behandeling van de zaak moeten worden beheerd worden overgemaakt naar de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Kieft & Van Keulen Advocaten.
 16. Opdrachtgever verleend toestemming bij aanneming van de opdracht teneinde te verrekenen met de openstaande declaratie(s) van opdrachtgever met betrekking tot de door of namens de opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden.
 17. Opdrachtgever wordt attent gemaakt op het mogelijke recht op gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtnemer behoudt zich echter het recht voor teneinde opdrachtgever niet op gesubsidieerde maar op betalende basis bij te staan. Hetgeen daaromtrent tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is overeengekomen wordt in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk en voorafgaand aan de werkzaamheden per e-mail dan wel schriftelijk vastgelegd.
 18. Bij gesubsidieerde rechtsbijstand dient de opdrachtgever de door de Raad van Rechtsbijstand opgelegde eigen bijdrage te voldoen voordat de opdrachtnemer haar werkzaamheden start. Indien en voor zover de werkzaamheden reeds zijn aangevangen kunnen deze worden gestaakt indien betaling van de eigen bijdrage niet is voldaan.
 19. Naast de ontbindingsgrond vermeld in artikel 5 lid 12, zal de overeenkomst tot dienstverlening door de opdrachtnemer zonder rechterlijke tussenkomst worden opgezegd dan wel ontbonden in de volgende gevallen: a) indien de opdrachtgever de goede naam van opdrachtnemer aantast dan wel aangetast heeft en zulks op basis van objectieve en verifieerbare feiten is vastgesteld; b) indien opdrachtgever niet naar behoren medewerking verleent aan de verleende opdracht; c) indien tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost.
 20. Er is sprake van het in lid 1 sub b van dit artikel gestelde indien opdrachtgever onvolledige dan wel onjuiste informatie verstrekt, dan wel nalaat de door opdrachtnemer verzochte informatie tijdig te verstrekken.
 21. Door de opzegging dan wel ontbinding worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
 22. Indien opdrachtgever de overeenkomst tot dienstverlening wenst op te zeggen dan wel te ontbinden zullen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden eerst dienen te worden afgerekend, alvorens de opdrachtgever de zich in zijn dossier bevindende stukken zal terugontvangen.
 23. Indien opdrachtgever de door de opdrachtnemer ingediende declaratie geheel of gedeeltelijk betwist en bezwaar maakt tegen verrekening door de opdrachtnemer van hem toekomende gelden, dan worden die gelden tot het beloop van het betwiste bedrag bij de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam gedeponeerd, een en ander met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
 24. De opdrachtnemer zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van de opdrachtgever afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
 25. De opdrachtnemer is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voor zover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt, is de opdrachtnemer hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 26. De opdrachtnemer is indien noodzakelijk vrij, onderling vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 27. Geschillen tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen kosteloos bij de Geschillencommissie Advocatuur aanhangig worden gemaakt, dan wel worden beslecht volgens Nederlands recht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Amsterdam, 9 januari 2017